Menu

Nieuws

Terug

Persalarmering blijft gehandhaafd

21-06-2023 Bron: Villamedia

In december 2022 schreef minister Dilan Yeşilgöz (Justitie en Veiligheid) in een brief aan de Tweede Kamer dat meldkamers van de politie moeten stoppen met het automatisch waarschuwen van journalisten en fotografen.

Een mede door het Persvrijheidsfonds ondersteund juridisch adviestraject heeft ertoe geleid dat het systeem nu toch tijdelijk voortgezet wordt in afwachting van een permanente oplossing.

Volgens Yeşilgöz was er geen wettelijke basis voor het systeem en zou het in strijd zijn met bestaande wetgeving op het vlak van privacy en medisch beroepsgeheim. Om die reden besloot de minister dat het persalarm vanaf 1 april 2023 zou worden stopgezet.

Daarop reageerde een brede coalitie van mediapartijen, met steun van het Persvrijheidsfonds met een brandbrief aan minister Yeşilgöz om het systeem van automatische persalarmeringen in stand te houden. Tevens werden juridische stappen richting de overheid voorbereid.

Dit heeft erin geresulteerd dat het voor de media relevante deel van de persalarmering overeind is gebleven. De minister heeft besloten om de uitzonderingsgronden in de Wet Politie Gegevens (WPG)  tijdelijk te verruimen. Dit in afwachting van een nieuw gesloten systeem, dat alleen toegankelijk zal zijn voor professionele media, de houders van een Landelijke Politieperskaart.
Dit laatste zal in nauwe samenwerking met de sector het komend jaar verder worden uitgewerkt.

Hiermee is het juridische adviestraject dat het Fonds heeft ondersteund afgerond. Alhoewel er geen kort geding is gevoerd, zijn alle voorbereidingen daarvoor wel in gang gezet. 
Het Fonds is tevreden dat mede dankzij deze juridische acties een adequate vorm van Persalarmering behouden is gebleven.


Terug