Menu

Statuten Stichting Persvrijheidsfonds

Reglementen Artikel 1 1. De Stichting Persvrijheidsfonds, verder te noemen de stichting, kan gelden ter beschikking stellen voor het voeren van principiële procedures, die de persvrijheid van de Nederlandse media en meer specifiek het werken van die media in de meest optimale ongehinderde omstandigheden mogelijk moeten maken. Dit naast de overige taken als genoemd in artikel 2 van haar statuten. 2. Het verstrekken van een financiële bijdrage zal slechts geschieden, wanneer het bestuur de overtuiging heeft gekregen dat de door de stichting in de statuten aangegeven doelen kunnen worden bereikt en haar financiële middelen toereikend zijn. Artikel 2 1. De aanvraag voor een financiële bijdrage dient schriftelijk te geschieden door een verzoek te richten aan: Stichting Persvrijheidsfonds Postbus 75997 1070 AZ Amsterdam mail@persvrijheidsfonds.nl 2. De aanvraag dient te zijn gedagtekend en ondertekend en dient te bevatten: a. de naam, het adres, het emailadres en zo mogelijk het telefoonnummer van de aanvrager b. de motivering van de aanvraag, waarbij aangegeven dient te worden op welke wijze de financiële bijdrage zal worden gebruikt in overeenstemming met de doelstellingen van de stichting c. zo mogelijk kopieën van stukken die de aanvraag kunnen onderbouwen 3. Bij een onvolledige aanvraag kan het bestuur besluiten de aanvraag niet in behandeling te nemen. Ook kan het bestuur besluiten de aanvrager in de gelegenheid te stellen binnen een door het bestuur te stellen termijn de ontbrekende gegevens te verstrekken en/of nadere informatie te verschaffen. 4. Bij spoedeisende zaken kan het bestuur besluiten genoegen te nemen met een aanvraag per e-mail. Artikel 3 1. Het bestuur is volledig vrij in de wijze waarop het op een aanvraag beslist. Het kan bijvoorbeeld besluiten aanvrager in de gelegenheid te stellen de aanvraag nader mondeling toe te lichten. Ook kan zij besluiten zelf nader onderzoek te doen en/of nadere informatie in te winnen. 2. Het bestuur beslist schriftelijk op de aanvraag, binnen een redelijke termijn. Artikel 4 1. Het verlenen van een financiële bijdrage is een gunst. De aanvrager heeft nimmer recht op een financiële bijdrage. 2. Het bestuur beslist op welke wijze en onder welke voorwaarden het een financiële bijdrage ter beschikking stelt. 3. In voorkomende gevallen kan het bestuur beslissen de financiële bijdrage te voldoen door rechtstreekse betaling aan de rechtshulpverlener. Artikel 5 1. De aanvrager dient de financiële bijdrage te gebruiken waarvoor deze is aangevraagd en dient zich te houden aan de eventueel door het bestuur te stellen voorwaarden en verplichtingen. 2. Wanneer zich een wijziging voordoet in de feiten en/of omstandigheden die relevant zijn voor de gedane aanvraag dient de aanvrager het bestuur hiervan schriftelijk in kennis te stellen. 3. Het bestuur kan de beslissing een financiële bijlage toe te kennen, met terugwerkende kracht intrekken of wijzigen: • wanneer de activiteit waarvoor de bijdrage werd verleend niet of niet geheel plaats vindt of die op een andere wijze wordt gefinancierd; • wanneer de beslissing om een financiële bijdrage te verlenen onjuist was en de ontvanger dit wist of behoorde te weten; • wanneer het betuur bij het nemen van zijn beslissing niet op de hoogte was van feiten en/of omstandigheden die zouden hebben geleid tot een andere beslissing; • wanneer de ontvanger zich niet houdt aan de door het bestuur gestelde voorwaarden en/of opgelegde verplichtingen. 4. Wanneer het bestuur het vermoeden heeft dat er sprake is van een situatie als bedoeld in het vorige lid, zal het de betaling van de financiële bijdrage kunnen opschorten, totdat er een beslissing is genomen omtrent intrekking of wijziging van haar eerdere beslissing. 5. Onverschuldigd betaalde financiële bijdragen dienen te worden terugbetaald door de ontvanger, binnen een door het bestuur te stellen termijn. Artikel 6 1. Dit reglement kan door het bestuur worden gewijzigd, op de wijze als vastgesteld in de statuten. 2. In alle gevallen waarin zowel de wet, de statuten als dit reglement niet voorzien, beslist het bestuur.

 

Het Persvrijheidsfonds is een initiatief van

site by BuroDenG!